Presentació

Novetats

Eines per a la cooperació

Avaluació

EML

Línia de Base

Propostes d'intervenció

Debats i aportacions

Enllaços

 

Enfocament del marc lògic

L'Enfocament del Marc Lògic (EML) és un mètode de planificació per objectius que s'ha convertit en la pràctica en el mètode universal de gestió d'intervencions de desenvolupament. És l'eina de gestió de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament més estesa, utilitzada per tots els actors (cooperació bilateral, multilateral, pública, privada, etc.) i en tot tipus de projectes, independentment de la seva grandària, del sector d'intervenció i del context.

La seva generalització en l'àmbit de la cooperació no ha deixat indiferents a les persones actives en el sector. Encara que tot el món ha de treballar amb aquesta eina, són nombrosos els seus detractores i també els seus defensors. S'ha arribat a desqualificar el EML, com una manifestació més del etnocentrisme i de la imposició en els països del Sud de models explicatius i de pensament propis a occident i ancorats en la relació causa-efecte com única variable de coneixement de la realitat. Uns altres posen èmfasis en el mèrit del EML per a homogeneïtzar els mètodes de gestió de la cooperació internacional, al proporcionar un mètode clar i senzill que permet compartir informació i articular treball entre realitats distintes.

Més enllà dels debats sobre la seva valoració, els actors involucrats en la cooperació pequem moltes vegades de desconeixement respecte al EML, tant al sud com al nord.

En aquest sentit, aquest apartat pretén proporcionar un espai per a acostar-se al EML, aprofundint en el coneixement de l'eina i recollint els debats més rellevants que sorgeixen de la seva utilització.

 

Documents

Enfoc de Marc Lògic amb un Enfoc Apreciatiu (EML-EA), per Civil society Center - ASDI

Introducció: L'Enfocament de Marc Lògic amb un Enfocament Apreciatiu (EML-EA) és una proposta de l'Agència Sueca de Cooperació Internacional (ASDI-SIDA) que busca combinar el model de planificació consolidat i més generalitzat en la Cooperació, l'EML, amb el denominat “enfoc apreciatiu” (EA), mètode de treball que considera la importància dels recursos als quals es pot accedir a l'hora de dissenyar la intervenció. Mentre que l'EML dissenya la intervenció a partir del problema identificat i, amb això, estableix i valora els recursos necessaris per a enfrentarlo, l'EA proposa dissenyar el projecte a partir dels recursos (econòmics, naturals, humans) existents y accessibles. Després d'una introducció i explicació del mètode, el document de ASDI-SIDA presenta, en forma d'annexos, eines per a la seva aplicació.

Document en castellà.

Material de formació

Módul de formació sobre enfocament del marc lògic

Mòdul de formació sobre l'Enfocament del Marc Lògic (EML) estructurat en cinc sessions de dues hores cadascuna (10 hores de durada en total) combinant l'explicació teòrica amb casos pràctics. El curs es va impartir en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en l'any 2006, en el marc d'un programa de la Fundació UPC de formació de professionals llatinoamericans.

Enllaços

 

Bibliografia

GÓMEZ GALÁN, M., SAINZ OLLERO, H. (2003). El ciclo del proyecto de cooperación al desarrollo. La aplicación del marco lógico. CIDEAL, Madrid. (2ª edición)

Probablement el millor manual sobre l'enfocament del marc lògic (EML) publicat en castellà. La primera part del llibre analitza les diferents fases del cicle del projecte (planificació, identificació, disseny, execució, seguiment i avaluació), presentant les principals característiques de cada fase i les metodologies existents per a la seva gestió. La segona part del manual es centra en l'aplicació del EML com a mètode de planificació per objectius i de gestió del cicle del projecte. Detalla les principals metodologies i trets característics del EML així com els passos que ho composen (anàlisis de la participació; anàlisis dels problemes; anàlisis dels objectius; anàlisis de les alternatives; matriu de planificació del projecte). Un manual molt complet i molt útil com material de referència per a l'aplicació del EML o com guia de consulta per a processos de formació.

CAMACHO, H., CÁMARA, L., CASCANTE, R. y SAINZ, H. (2001). El enfoque del marco lógico: 10 casos prácticos. CIDEAL-ADC, Madrid.

Un manual de casos pràctics que complementa el contingut del llibre “El cicle del projecte de cooperació al desenvolupament. L'aplicació del marc lògic”. Acompanyat del manual teòric, el manual d'exemples pràctics facilita l'aplicació concreta del EML, proporcionant un gran nombre d'exemples per a cada un dels passos de la metodologia. Un llibre molt útil donat la dificultat de trobar textos d'aplicació pràctica del EML. Descàrrega en PDF.

GÓMEZ GALÁN, M., CÁMARA, L., (2003). Orientaciones para la aplicación del enfoque del marco lógico. Errores frecuentes y sugerencias para evitarlos. CIDEAL, Madrid.

Un petit manual publicat per CIDEAL que recull dificultats i errors comuns a l'hora d'utilitzar l'enfocament del marc lògic. Descàrrega en PDF.

 

 

 

Català
Castellano

 

"Enfocament del marc lògic: Metodologia per a la identificació i planificació de projectes"
(Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. K. Pérez de Armiño, dir.)

Documents

Material de formació

Enllaços

Bibliografia

Debats sobre desenvolupament és un portal web gestionat pel Col·lectiu d'Estudis sobre Cooperació i Desenvolupament

Disseny: Blanca Cumellas