Presentació

Novetats

Eines per a la cooperació

Avaluació

EML

Línia de Base

Propostes d'intervenció

Debats i aportacions

Enllaços

 

Línia de Base

L'avaluació consisteix a observar les diferències entre la situació anterior i posterior a l'execució de la intervenció que volem estudiar i deduir quins canvis es poden atribuir a tal intervenció. Aquesta feina, especialment quan volem valorar l'impacte, es converteix en una tasca complexa si no es compta amb dades fiables sobre la situació existent abans de l'inici del projecte.

Per a això, la cooperació internacional s'ha dotat d'una eina: la línia de base, línia basal o estudi de base. La línia de base ve a ser el primer mesurament de tots els indicadors contemplats en el disseny d'un projecte de desenvolupament social; estableix, així, el punt de partida del projecte.

Concretament, la línia de base permet:

  • Establir la situació inicial de l'escenari en que s’implementa un projecte

  • Servir com un punt de comparació perquè en futures avaluacions es pugui determinar com s'ha aconseguit assolir els objectius

  • Corroborar les dades obtingudes en el diagnòstic i els estudis de factibilitat previs que van donar origen a la formulació del projecte

  • Caracteritzar de forma més precisa a la població objectiu del projecte, i amb això fins i tot es podria reformular els objectius amb vista a guanyar major pertinència, eficàcia, eficiència i sostenibilitat potencial

  • Realitzar una planificació ben concebuda per a l'execució del projecte

(Wikipedia, Línia de Base)

Amb la presentació d'anàlisis d'experiències d'elaboració de línies de base, el present apartat té com objectius:

  • Proporcionar una sèrie de pistes de caràcter metodològic, però eminentment pràctiques, a les i els professionals de la cooperació que enfrontin la preparació d'una línia de base

  • Obrir un espai de reflexió sobre la utilitat de la línia de base com eina per millorar la qualitat processos recolzats des de la cooperació a través de ONGDs

És important destacar que cada apartat, ja sigui de tipus teòric o eminentment pràctic, s'ha redactat incloent recomanacions i mesures directes per poder introduir de manera efectiva i senzilla un adequat enfocament de gènere.

 

Documents

Análisis de las líneas de base con enfoque de género en programas de cooperación al desarrollo a partir de  dos estudios de caso, per Jimena Montes Román i Carlos Carravilla

Resum: L'article te una apartat introductori explicatiu de l'origen del concepte de línia de base amb un breu comentari e les agències de cooperació que inclouen aquesta eina en les seves pràctiques. A continuació es presenta l'eina en si explicant quan es justifica la seva utilització, en quin moment del disseny d'una intervenció és adequat aplicar-la i quins beneficis s 'obtindran del seu correcte ús. Després es descriu de manera detallada cadascun dels passos metodològics que es recomana seguir per a relizar una línia de base amb enfocament de gènere. L'exposició s'il·lustra i complementa amb dos exemples reals d'aixecament de línies de base. Aquests dos casos poden resultar bastant orientatius per a qui volgui implicar-se en una labor d'aquest tipus. Es tracta de dos informes complets adaptables a qualsevol altra situació i context, ja que la metodologia presentada es considera, amb les necessàries adaptacions, replicable.

Enllaços

Agència Suïssa per al desenvolupament i la cooperació (COSUDE)

COSUDE en una de les agències internacionals que més utilitza la Línia de Base en les seves intervencions. En la seva pàgina web podem trobar algunes referències a l'eina.

Sector3

Sector3 és una empresa de consultoria que presta serveis d'assessoria a organitzacions del Tercer Sector. Cada cert temps Sector3 posa en marxa un curs en línia sobre la integració de l'enfocament de gènere en les accions de desenvolupament, en el que inclou un mòdul exclusiu d'avaluacions i Línies de Base.

 

Català
Castellano

 

"Línia de Base és el primer mesurament de tots els indicadors contemplats en el disseny d'un projecte de desenvolupament social, per conèixer el valor dels indicadors al moment d'iniciar-se les accions planificades; és a dir, estableix el 'punt de partida' del projecte o intervenció"
(Wikipedia, Línea de Base)

Documents

Enllaços

Debats sobre desenvolupament és un portal web gestionat pel Col·lectiu d'Estudis sobre Cooperació i Desenvolupament

Disseny: Blanca Cumellas