Presentació

Novetats

Eines per a la cooperació

Propostes d'intervenció

Certificacions

Codesenvol.

Decreixement

Feminisme

Part. ciutadana

Debats i aportacions

Enllaços

 

Feminisme

Un dels conceptes que la cooperació al desenvolupament més ha instrumentalitzat, pervertit i manipulat fins a arrencar-li qualsevol sentit transformador ha estat sens dubte el d’”Equitat de Gènere”. Poc s’imaginaven les precursores del terme als anys ‘70’s que un vocable destinat a ser una eina analítica ben cimentada en l’univers teòric del Feminisme, donaria el gir copernicà que l’ha convertit a l’actualitat en una paraula òrfena, descarregada de tot el seu potencial crític i tan útil als fins del neoliberalisme patriarcal. Tant la Cooperació internacional com altres camps d’actuació social han tingut la terrible habilitat d’utilitzar-la com un paraigües d’actuacions ben dispars i pretesament neutres, que serveix com a escut de defensa de desconfiances masclistes i reforça la naturalització de la desigualtat.

Des d’El Col·lectiu volem trencar el corsé analític del Gènere estès en la Cooperació, per a enriquir-lo amb les aportacions del Feminisme. Volem tornar a posar en el centre del debat la dominació patriarcal i desemmascarar els seus mecanismes subtils. I tot això des d’una vocació pràctica. Per això, volem oferir als agents de la Cooperació Internacional, eines conceptuals que els facilitin la claredat en la reflexió, alhora que eines tècniques que serveixin per a polititzar les seves actuacions.

No obstant, cal assenyalar que el Feminisme no és una opció tancada. És una teoria, una pràctica i una ètica que històricament s’han retroalimentat de la mateixa manera que ha anat incorporant al seu si diferents corrents i plantejaments que seran objecte d’anàlisi del present apartat. Per tant, més que d’un sol feminisme, hem de parlar de múltiples feminismes.

El Feminisme és alhora altament permeable a altres teories i disciplines, cosa que el fa molt enriquidor però alhora, perillosament susceptible de perdre la centralitat en l’anàlisi. Malgrat des d’El Col.lectiu ens interessen els seus vincles amb altres temes relacionats amb la Cooperació, volem manifestar aquí la nostra voluntat de parlar en primer lloc des del  Feminisme i a partir d’aquí, d’altres qüestions que li puguin suposar noves contribucions, destacant especialment les derivades de les interconnexions amb el paradigma del Decreixement.

 

Documents

El génere i la despolitització del feminisme, per Rosa Cobo. Article publicat a La Magalla, revista de la Federació Catalana d'ONGs pel desenvolupament.

Resum: El text aprofundeix en els efectes negatius que ha tingut per a la Cooperació Internacional  la substitució del terme Feminisme pel d’equitat de gènere i com aquesta substitució ha eliminat l’herència històrica de la lluita pels Drets de les dones, tot nodrint les aspiracions mantenidores de l’estatus quo del neoliberalisme patriarcal.

Gènere? Què és gènere? El feminisme no mossega, per Victoria Aldunate Morales.

Resum: L'autora es planteja des de l'activisme feminista autònom, com la institucionalització del gènere ha significat la dissolució de les demandes transformadores del feminisme i ha baixat de contingut la crítica feminista a la dominació patriarcal. Tot això, ha tingut com a resultat que la teoria del gènere s'hagi posat en realitat al servei del patriarcat.

Feminisme i decreixement: punts en comú, possibilitats de trobada, per Marta Tudela Torres. Article publicat a la revista número 64 de Ca la Dona.

Resum: L’article descriu molt breument les bases conceptuals del decreixement i del(s) feminisme(s) i suggereix algunes possibilitats de trobada teórico-conceptuals i també practiques entre ambdós corrents de pensament.

Una aproximació al Comerç Just des de la perspectiva de gènere, per Marta Tudela Torres. Article publicat a l’anuari de Comerç Just 2009 de la Coortdinadora estatal de Comerç Just.

Resum: L'article constitueix un acostament a algunes qüestions relatives al Gènere en el sector del Comerç Just. Comprèn dues parts, una de caràcter més teòric-reflexiu i una altra d'anàlisi pràctica sobre organitzacions de productors i productores principalment a L'àfrica i Amèrica Llatina. La part teòrica contextualitza breument algunes aportacions des de l'economia feminista i l'ecofeminisme. També es fa una repassada dels principals enfocaments de treball en Gènere i Cooperació, dedicant especial atenció a l'estratègia de l'empoderamento. En l'anàlisi pràctica es repassen alguns dels plantejaments de les organitzacions del Sud consultades pel que fa als nivells ideològic-discursiu, estructural i de participació de les dones. A més, es realitza un breu anàlisi pel que fa a les accions en Gènere i Comerç Just dels principals actors de la cadena del Comerç Just.

Materials de formació

Qüestions essencials de gènere 1

Qüestions essencials de gènere 2

Elaborats per l'ONGD feminista belga Le Monde selon les Femmes, dos manuals sobre eines bàsiques per a l'aplicació de la perspectiva de gènere en la cooperació al desenvolupament han estat editats recentment en castellà per Acsur-Las Segovias.

Guia per a alfabetitzar-se en Gènere i Desenvolupament (cast).

Editat en 2001 per la Coordinadora d'ONGD del País Basc i elaborat per Clara Murguialday, Norma Vázquez i el Grup de Gènere de la Coordinadora d’ONGD d’Euskadi, és un document breu que des d'un enfocament pedagògic, recull els ítems fonamentals del Gènere i Desenvolupament i ofereix eines per a treballar-los en grup. Molt útil per utilitzar en tallers, formacions i espais de reflexió grupal.

Una visió de gènere… és de justícia.

Editat per Entre Cultures, Intered i Ajuda en Acció i elaborat per Mª Ángeles Briñón García en el marc de la campanya “Mou-te per la igualtat, és de justícia”, ajuda a la reflexió sobre conceptes bàsics de Gènere i Desenvolupament. Inclou 3 blocs principals: situació de les dones al món; història del feminisme i sistema sexe-gènere.

Eines per a treballar Gènere en la Cooperació al Desenvolupament.

Editat per Creu Roja Espanyola i elaborat per Sónia Tomàs, Laia Franco i Clara Bastardes, aquest manual inclou dinàmiques grupals de formació en l'aplicació de la perspectiva de gènere en projectes i programes de cooperació. També ofereix tècniques específiques en els eixos temàtics de salut, apoderament i participació, aigua i sanejament i emergències.

Guia metodològica per a integrar la perspectiva de gènere en projectes i programes de cooperació al desenvolupament.

És un manual molt complet editat per Emakunde (Institut Basc de la Dona) i la Direcció de Cooperació al desenvolupament del País Basc i elaborat per Carmen de la Cruz. Ajuda a incorporar l'anàlisi de gènere en la planificació de les accions de desenvolupament i en totes les fases del cicle del projecte. Facilita una reflexió de caràcter conceptual sobre què és l'anàlisi de gènere, la perspectiva de gènere o els enfocaments MED i GED, i també facilita eines pràctiques per incorporar la perspectiva de gènere en totes les fases del cicle del projecte.

Un pas més: avaluació de l’impacte de gènere.

Manual editat per Cooperacció, que incorpora la perspectiva feminista en la metodologia d'avaluació proposada per les expertes Clara Murguialday i Norma Vázquez. Els continguts es presenten de manera pedagògica i acompanyada d'exemples pràctics. La versió que recollim aquí és de l'any 2005, però existeix una versió ampliada de l'any 2008, amb un capítol de Lara González.

Gènere en l’Educació per al Desenvolupament. Estratègies politiques i metodològiques.

El document editat per ACSUR-Las Segovias i Hegoa i amb varis/es autors/es, ofereix elements de reflexió amb l'objectiu de facilitar la incorporació de la perspectiva feminista en l'Educació per al desenvolupament. Inclou diversos articles, dos dels quals estan centrats en les temàtiques específiques de la comunicació i el marc lògic.

Educació per al Dersenvolupament amb perspectiva de gènere: una aposta local per al compromís global

Editat per Intered i elaborat per Sara Cuentas, es tracta d'un manual que, des de la perspectiva feminista, facilita la comprensió d'aspectes com els eixos cognitius de l'EPD, les dimensions (intercultural, política, pedagògica i ètica), les accions estratègiques i els àmbits, les aportacions del moviment feminista, els vincles entre feminisme i EPD o la situació de l'EPD en les polítiques públiques catalanes, espanyola i europea, entre altres.

Enllaços

Mujeres en Red

Mujeres en Red és un portal sobre feminisme i drets de les dones creat en 1997. Reuneix informació i anàlisis, ordenats d'acord amb una gran diversitat de temes i centrats sobretot en el context espanyol i llatinoamericà.

WIDE

WIDE és una xarxa feminista europea fundada en 1985 amb seu a Brussel·les, integrada per organitzacions de dones, ONGDs, especialistes en gènere i activistes de defensa dels drets de les dones. Té com a objectiu analitzar i incidir en les polítiques econòmiques i de desenvolupament entre la UE i la resta del món des d'una perspectiva feminista.

CLADEM

Actiu des de 1987, El Comitè de l'Amèrica Llatina i el Carib per a la defensa dels drets de les dones és una xarxa de dones i d'organitzacions de dones unides en la defensa i promoció dels drets de les dones. La pàgina web reuneix notícies i activitats des d'una perspectiva feminista, ordenades pels països on té presència la xarxa.

Le Monde selon les Femmes

Le Monde selon les Femmes és una ONGD feminista belga especialitzada en la sensibilització i formació en gènere i desenvolupament. La web reuneix diverses publicacions i documents descarregables.

Mujeres Mediterráneas

Creat per iniciativa de Dones en Xarxa, el Portal web reuneix articles i notícies sobre la situació dels drets de les dones als països mediterranis.

Marcha Mundial de las Mujeres

La Marxa Mundial de les Dones és un moviment mundial d’accions feministes que reuneix grups de dones i organitzacions que actuen per a eliminar les causes que originen la pobresa i la violència contra les dones. La primera marxa mundial va tenir lloc l’any 2000 i des d’aleshores s’han vingut realitzant diverses trobades internacionals.

Bibliografia

PAREDES, Julieta: Hilando fino desde el feminismo comunitario. Comunidad Mujeres Creando Comunidad. Amb el suport de: DED Bolívia. La Paz: 2010.

En aquest llibret es desenvolupen les bases teòriques del feminisme comunitari. Partint de la ruptura epistemològica amb el feminisme occidental i d'un replantejament de la proposta de la complementarietat de la visió indígena que es plasma en el chacha-warmi, planteja una metodologia feminista pròpia basada en 5 espais d'anàlisis principals: cos, espai, temps, moviment i memòria.

JULIANO, Dolores: Las que saben. Subculturas de mujeres. Madrid: Editorial Horas y Horas, 1998. Colección Cuadernos inacabados.

LLegeix la ressenya de Marta Tudela publicada a la revista Quilombo

LAGARDE, Marcela: Para mis socias de la vida. Madrid: Editorial Horas y Horas, 2005. Colección Cuadernos inacabados.

LLegeix la ressenya de Marta Tudela publicada a la revista Quilombo

VARELA, Nuria: Feminismo para principiantes. Barcelona: Edicions B, 2005.

El llibre ofereix una panoràmica força completa de les qüestions i temàtiques que han estat objecte de discussió dins el feminisme. Des del capítol 1 en que l'autora parteix de la pregunta què és el feminisme?, planteja altres temes com el recorregut històric del feminisme, el feminisme a Espanya, poder, economia, globalització, violència, el cos, cultura o masculinitat.

AMORÓS, Celia y DE MIGUEL, Ana (Eds.): Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización. Madrid: Minerva Ediciones, 2007. Colección “Estudios sobre la mujer”.

Es tracta de 3 volums que a través d'articles de reconegudes autores que reflexionen sobre diversos períodes del feminisme, dibuixen el seu recorregut històric fins a l'actualitat. El primer volum comprèn “de la il•lustració al segon sexe”, el segon volum “del feminisme liberal a la postmodernitat” i el tercer, “dels debats sobre el gènere al multiculturalisme”.

 

Català
Castellano

 

“La clau del triomf feminista està en la paciència revolucionària” (María José Urruzola)

 

Documents

Materials de formació

Enllaços

Bibliografia

Debats sobre desenvolupament és un portal web gestionat pel Col·lectiu d'Estudis sobre Cooperació i Desenvolupament

Disseny: Blanca Cumellas